Get Adobe Flash player

Algemene Voorwaarden Wolf Computers


Algemene Voorwaarden Wolf ComputerS

1. Algemeen

1.1. De Algemene Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Wolf ComputerS betreffende de reparatie,

onderhoud van computers, laptops, componenten, randapparatuur, leencomputers en de daarmee verband

houdende producten en/of diensten.

1.2. Met de afnemer wordt bedoeld een ieder die uit vrije wil een overeenkomst aangaat met Wolf ComputerS. Dit betreft

zowel particuliere als zakelijke klanten.

1.3. Wolf ComputerS heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

2. Overeenkomst

2.1. Zolang er geen betaling of tenminste een aanbetaling is ontvangen, is de overeenkomst niet definitief en kan

deze te allen tijde door Wolf ComputerS zonder opgave van reden geannuleerd worden.

2.2. Wolf ComputerS heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten te weigeren.

2.3. Mocht de afnemer toch willen afzien van de aankoop of dienst, dan kan de bestelling of afspraak binnen 24

uur nadat deze gedaan is, geannuleerd worden. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail. De afnemer krijgt van

ons een annuleringsbevestiging per e-mail. Mocht er al een bedrag overgemaakt zijn naar het rekeningnummer

van Wolf ComputerS, dan zal dit teruggestort worden op de rekening van de afnemer.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen die wij vermelden, zijn inclusief 19 % BTW, tenzij anderzijds vermeldt. U ontvangt op een gedetailleerde factuur.

3.2. De artikelen en diensten van Wolf ComputerS worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van de

bestelling/reparatie. Prijzen kunnen naderhand gewijzigd worden. Er kan in dat geval door de afnemer niet alsnog

aanspraak gemaakt worden op enige restitutie van geld.

4. No cure - No pay

4.1. Als Wolf ComputerS bij het repareren van de computer of bij het oplossen van problemen van de afnemer op een

probleem stuit dat wij niet kunnen verhelpen, dan brengt Wolf ComputerS hiervoor geen kosten in rekening.

4.2. Wolf ComputerS besteedt hooguit 1 uur op basis van No Cure, No Pay en beslist dan of het zin heeft om met uw

probleem verder te gaan.

5. Service Contracten

5.1. Wolf ComputerS kan op verzoek individuele Servicecontracten samenstellen met een looptijd van  maximaal 2 jaar.

Uiterlijk twee weken voor het aflopen van het Servicecontract nemen wij contact op met de afnemer met de vraag

of deze het Servicecontract wil verlengen.

5.2. Mocht de afnemer de overeenkomst met betrekking tot een bestaand Servicecontract tussentijds willen ontbinden, dan is onder geen enkele voorwaarde restitutie van geld mogelijk. In de volgende gevallen maken wij echter een uitzondering:

a. Wanneer de afnemer verhuist naar een woonplaats buiten het servicegebied van Wolf ComputerS.

De afnemer moet dit echter wel kunnen aantonen.

b. Bij langdurige ziekte van de afnemer.

c. Bij overlijden van de afnemer.

5.3. De afnemer heeft bij een Servicecontract recht op een vooraf vastgesteld aantal servicebeurten. Mocht er

zich daarbuiten onverwachts toch een probleem voordoen, dan brengt Wolf ComputerS hier geen servicekosten voor in

rekening (dit is dus exclusief eventuele materiaal- en kilometervergoeding).

6. Betaling

6.1.Na het voltooien van de dienst(en) dient als volgt betaald te worden:

a. Geschiedt de reparatie of dienstverlening bij de afnemer aan huis, dan betaalt de afnemer contant aan de

monteur of binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

b. De afnemer heeft de computer bij Wolf ComputerS ter reparatie gebracht: De betaling geschiedt na reparatie bij afhalen van de computer.

c. De monteur haalt de computer bij de afnemer thuis op en repareert deze bij Wolf ComputerS: De betaling geschiedt als

de monteur de computer bij de afnemer aflevert. NB. Zie hiervoor ook artikel 8 Kilometervergoeding.

6.2. In behandeling genomen klachten en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of

gedeeltelijke betaling.

6.3. Niet tijdige betaling geeft Wolf ComputerS het recht om de diensten en/of producten die zij was overeengekomen met

de in gebreke gebleven afnemer op te schorten of te annuleren. Wolf ComputerS is daarbij niet verantwoordelijk voor

eventuele schade of verlies die ten gevolge van de opschorting/annulering kan optreden bij de afnemer.

6.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Wolf ComputerS het recht een bedrag van 5% van het verschuldigde

bedrag aan extra administratiekosten op te leggen aan de afnemer.

6.5. Producten blijven eigendom van Wolf ComputerS totdat het volledige verschuldigde bedrag betaald is.

7. Leencomputer

7.1. De leenduur gaat per week. U betaalt dus per week, ook al heeft u de leencomputer maar een dag of 2 nodig.

7.2. Wanneer u een computer wilt lenen bij Wolf ComputerS wordt er vooraf naar een geldig legitimatiebewijs, zoals een

paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gevraagd. Een kopie daarvan dient u bij aflevering van de leencomputer te

overhandigen.

7.3. Voor elke uitgeleende computer, vraagt Wolf ComputerS een waarborgsom. Deze kan contant of vooraf met pin

worden betaald. De hoogte van de waarborgsom vindt u terug op onze website.

7.4. Indien het artikel in goede staat bij Wolf ComputerS terugkomt, krijgt u de waarborgsom retour minus het bedrag wat u Wolf ComputerS verschuldigd bent.

7.5. Waarborgsommen van € 100,- of meer worden, uit veiligheidsoogpunt, niet contant terug betaald, maar

worden op dezelfde dag van retour van de leencomputer, op uw bank- of girorekening overgemaakt.

 

8. Kilometervergoeding

8.1. Bij computerservice aan huis betaalt u een kilometervergoeding:

Kilometervergoeding wordt berekent vanaf postcodegebied 6074BP. Hiervoor geldt een kilometervergoeding van

40 eurocent per kilometer. Voor deze berekening wordt uitgegaan van de website Routenet.nl.

8.2 In het geval van No cure, No pay, bent u wel de kilometervergoeding verschuldigd.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Wolf ComputerS is niet aansprakelijk in de volgende gevallen:

a: Wegens niet, of niet tijdige levering van bestelde goederen;

b: Voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.

c: In geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 10.

d: Indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt

voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins

onvakkundig gebruikt;

e: Voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in

de bedrijfsruimte van Wolf ComputerS bevinden;

f: Voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;

g: Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

h: Voor schade veroorzaakt door geleverde software;

i: Voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;

j: Voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen

het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data

of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

9.2. Indien Wolf ComputerS in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Wolf ComputerS

slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag

van de door de verzekering gedane uitkering.

9.3. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Wolf ComputerS nimmer aansprakelijk voor meer dan

het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

9.4. De afnemer zal Wolf ComputerS vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Wolf ComputerS.

9.5. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor

zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Wolf ComputerS.

10. Overmacht

10.1. Wolf ComputerS kan niet aansprakelijk worden geacht voor zaken die niet te voorspellen of te voorzien waren ten tijde van de bestelling/ reparatie van producten van de afnemer. Hiermee worden zaken bedoeld als: staking, ziekte

van personeel, vervoersverbod, nalatigheid van leveranciers of fabrikanten, vertraging in de aanvoer, oproer,

natuurgeweld, oorlog en andere zaken die redelijkerwijs aangemerkt kunnen worden als zijnde overmacht.

10.2. Wolf ComputerS heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Wolf ComputerS heeft in geval van overmacht tevens het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de

inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. Wolf ComputerS hoeft in het geval

van overmacht geen boete of schadevergoeding te betalen. Wolf ComputerS behoudt het recht op betaling van het reeds

verrichte werk en de gemaakte kosten.

10.3. Wolf ComputerS heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming niet binnen zes maanden kan plaatsvinden of helemaal niet door kan gaan. In dit geval kan de overeenkomst worden ontbonden zonder dat de afnemer recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.

10.4. De in dit artikel genoemde voorvallen zullen zo veel mogelijk in overleg met de afnemer afgehandeld worden.

11. Garantie

11.1. Wolf ComputerS staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor

de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie

niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

11.2. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Wolf ComputerS verwijtbare fouten, gebreken of

onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Wolf ComputerS zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

11.3. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

a: Indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.

b: Indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Wolf ComputerS zijn verricht.

c: Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag,

beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

d: Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

e: Indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.

f: Indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

12. Klachten en bezwaren

12.1. Algemene klachten over geleverde producten of klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na

ontvangst van de zaken/ facturen, dan wel binnen 14 dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is/

ontdekt had moeten worden, met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Wolf ComputerS kenbaar gemaakt te

worden. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk of per E-mail. Na het verstrijken van deze termijn wordt Wolf ComputerS

geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken/ facturen

als juist erkent.

12.2. Openstaande bedragen dienen te allen tijde tijdig te worden betaald, ook wanneer er een klacht is ingediend

of een klachtenprocedure loopt.

12.3. Wanneer een klacht door Wolf ComputerS wordt erkend, dan heeft Wolf ComputerS het recht om te beslissen wat er daarna gaat gebeuren. Dit zal veelal in overleg met de afnemer gebeuren. Wolf ComputerS heeft echter wel het recht om uiteindelijk te beslissen welke actie ondernomen gaat worden. Zo kan er bijvoorbeeld een soortgelijk product

worden verzonden naar de afnemer, ook is gehele restitutie van het betaalde bedrag mogelijk.

Dit alles zal in overleg plaatsvinden. Wolf ComputerS zal nimmer overgaan tot het betalen van een schadevergoeding.

Wolf ComputerS is niet verantwoordelijk voor geleden schade van de afnemer. Zie ook artikel 9 : Aansprakelijkheid.

12.4. De afnemer dient in een voorkomend geval Wolf ComputerS voldoende gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

13. Ontbinding

13.1. Indien de afnemer failliet gaat, of onder curatele gesteld wordt, als er sprake is van beslaglegging of

overlijden, dan wel op een andere wijze van rechtswege in verzuim blijft, dan mag Wolf ComputerS openstaande bedragen terstond opeisen van de afnemer.

13.2. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijden eerst Wolf ComputerS schriftelijk in

verzuim stellen. Dit kan via de post en via de e-mail. De afnemer zal Wolf ComputerS een redelijke termijn gunnen om

alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen. Deze tekortkomingen dienen door

de afnemer nauwkeurig schriftelijk te worden omschreven.

13.3. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op

te schorten, op het moment dat hij of zij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

13.4. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaan making van

reeds door Wolf ComputerS verrichte prestaties, en heeft Wolf ComputerS recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

14. Onvoorzien

14.1. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet beslist Wolf ComputerS naar redelijkheid en billijkheid.

 

Aldus opgemaakt op 1 oktober 2010 te Melick

 

© Wolf ComputerS 2010

 

U kunt dit document lezen met een programma als Acrobate Reader. Indien u dit nog niet heeft, kunt u dit HIER downloaden.

 


© Wolf Computers 2012